Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Situatie Didam op 10 mei 1940

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Verhalen en verslagen
> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers


 

Verslag 1e luitenant H.A.F. Bergmans, plv C.-3-22 G.B.


22e Grens Bataljon

3e Compagnie

Gevechtsbericht van de gevechten op den 10 Mei 1940.


Bevel ontvangen te Arnhem op den 11 April 1939 in den vorm van een mobilisatie instructie.

Opdracht: Alarmeren bij geweldadige grensoverschrijding van in de instructie genoemde commandanten en objecten, zoowel telefonisch als door middel van motorordonnansen, te weten:

  1. C.-22 G.B.; ( telefonisch en ordonnans);
  2. C.- alarmcentrale Zevenaar; (telefonisch en ordonnans);
  3. C.- Groep IJssel Zuid; (telefonisch);
  4. T.B.O. (telefonisch);
  5. Bezetting van objecten, gelegen tusschen grenswachten 2a, 2b, 3, 4 en C.-22 G.B. En gelegen tusschen grenswachten 5,6 en C.-19 G.B. (ordonnans).

De commandanten der grenswachten, uitgezonderd grenswacht 4, hadden tot taak om – naast andere commandanten – ingeval van geweldadige grensoverschrijding mij daarmede in kennis te stellen.

Uitvoering: De commandanten der grenswachten, uitgezonderd grenswacht 4, hebben mij de grensoverschrijding gemeld; van de grenswachten 2a, 2b, 5 en 6 telefonisch, van grenswacht 3 – die niet telefonisch met mij was verbonden, per motorordonnans.

De motorordonnansen van de grenswacht 2a en 4 zijn eveneens ter alarmering uitgereden; of zij hun opdracht hebben kunnen volvoeren is mij niet bekend.

De motorordonnans van de grenswacht 2b kon door weigering van de motor, en die van grenswacht 5 doordat de motor in reparatie was, niet ter alarmering vertrekken.

De alarmering door de Cp. Geschiedde uitsluitend telefonisch.

Deze alarmering is, op een uitzondering na, geschied zooals voorgeschreven. C.-Groep IJssel Zuid kon niet worden bereikt, daar, ondanks herhaalde pogingen, diens toestel, voortdurend in gesprek was.

Bijzonderheden:

Grenswacht 2a:
Babberich

of bij deze grenswacht tegenstand is geboden is mij niet bekend; vermoedelijk is zulks wel geschied, want de commandant dier grenswacht is gesneuveld.

Grenswacht 2b: Babberich

de opstellingen voor de wacht zijn zwaar beschoten; de kern is teruggetrokken toen omsingeling dreigde, de IJssel kon echter niet tijdig meer bereikt worden; onderweg heeft het personeel zich krijgsgevangen moeten geven.

Grenswacht 3:
Krus, snijpunt Peppelsttraat en Landveerwal, Didam / Babberich.

bij deze grenswacht is de grens niet overschreden; wel heeft de wacht op geruimen afstand, tusschen haar en grenswacht 2b, overschrijdingen geconstateerd. De grenswacht heeft zich, geheel ingesloten zijnde, op den avond van den 10 Mei of in den loop van 11 Mei – met zekerheid is mij het tijdstip niet bekend – krijgsgevangen gegeven.

Grenswacht 4:

van deze grenswacht is mij niets bekend.

Grenswacht 5:
Beek

deze grenswacht heeft tegenstand geboden totdat zij geheel omvat was, hetwelk na circa 10 minuten het geval was; 1 man gesneuveld, eenige licht gewond,waarvan er 1 – beenschot – later is gestorven.

Grenswacht 6:
Stokkum

deze grenswacht heeft geen tegenstand geboden, daar zij eenigszins bij verrassing werd genomen. De tegenstander kwam aldaar namelijk uit de richting Linthorsterbrug, dus uit zuidelijke richting, terwijl de wacht was opgesteld aan het einde van de verharding van een weg in oostelijke richting, naar ik mij meen te herinneren “Groene straat” geheten. Daardoor werd de kern niet door de wacht gealarmeerd. De commandant der kern heeft echter nog gelegenheid kunnen vinden de compagniescommandant (C.C.) telefonisch te alarmeren. De motorordonnans heeft geen gelegenheid meer gehad af te rijden.

Commandandopost C.C.:
Didam
Hier is weerstand geboden. Het personeel bestond uit den C.C., 2 sergeanten, 1 korporaal en 4 soldaten; 1 lichte mitrailleur ingedeeld. De mitrailleur was zoodanig opgesteld, dat een lengte van circa 300 meter van de kunstweg Didam – Babberich – vanaf de commandopost tot de bocht nabij “het Hagedoorntje”-, met het aan weerszijden aangrenzende terrein, kon worden bestreken.

Te circa 4.15 uur naderde een gemotoriseerde colonne, bestaande uit motorrijwielen, luxe auto's en vrachtauto's, waarmede naar schatting circa 200 man werden vervoerd. Toen deze colonne in het schootsveld van de mitrailleur M20 was gekomen is het vuur geopend. De vijandelijke colonne stopte terstond en zocht dekking achter aanwezige huizen en schuren. Vanuit deze dekking werd de commandopost van 3 zijden aangevallen, welke aanvallen den vijand werden vergemakkelijkt door de aanwezigheid van huizen en schuren. De westzijde van de commandopost kon, door gebrek aan meerdere personeel, slechts door 2 man worden verdedigd en van deze zijde dreigde dan ook circa 10 minuten 's vijands binnendringen in den tuin rond de commandopost en daarmede ook in de commandopost, die door de grootte met de aanwezige bezetting niet van binnenuit te verdedigen was.
Op dat tijdstip heb ik telefonisch C.-22 G.B. Met den stand van zaken in kennis gesteld. De luitenant-adjudant gaf mij toen opdracht tot overgave. Ik heb daarop het vuren doen staken en den vijand onze overgave kenbaar gemaakt. Aan eigen zijde 1 doode, aan 's vijands zijde 1 doode en eenige gewonden (naar mij later door den Burgermeester van Didam werd medegedeeld) en voorts 2 in het ongerede geraakte motoren.
Het geheim archief was tijdig door verbranding vernietigd.


Arnhem, 22 september 1940.

de (ond) C.C.,

De reserve 1e luitenant;


HA.F. Bergmans


Gezien Utrecht, 23 september 1940.

De majoor

voormalig C.-22 G.B.


A. van Soest


 
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 27 januari 2015