Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Situatie Didam op 10 mei 1940

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Verhalen en verslagen
> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers


 

Gevechtsbericht van kapitein C.F.H. Seyffardt


Gereconstrueerd gevechtsbericht van de 2 Compagnie, 22 Grensbataljon.

van 10 Mei 1940.


Bekendheid met den toestand.


In den avond van 9 Mei ontvangen berichten:

a. van den O.L.Z, : "Weest dezen nacht; bijzonder op Uw hoede."

b. van den T.B.O. : "Verhoogt tot nader order dezen nacht strijdvaardigheid.”

1.45 uur Telefonisch bericht van Sectiecommandant te Didam:

“Bij de paalversperringen te Didam is aangekomen een Sergeant met een afdeeling van 28 Wielrijders. De Commandant kent het woord niet, doch vertoont een door den Chef Staf T.B.O. geteekende opdracht om via Didam te rijden naar den Brug te Westervoort. Een en ander komt mij zeer verdacht voor. Onze mitrailleur staat op de afdeeling gericht.”

Onverwijld per telefoon geïnformeerd bij Ch.St. T.B.O. naar de juistheid van de mededeelingen van den Sergeant.

Antwoord: Er is geen dergelijke opdracht verstrekt.

Op grond hiervan S.C. te Didam per telefoon opgedragen de afdeeling zoo mogelijk te ontwapenen en in ieder geval - zoo noodig - met alle beschikbare middelen krachtdadig op te treden.

Vervolgens C.-22 G.B. en C.-4-III-35 R.I. per telefoon op de hoogte gesteld.

1.55 uur Van C.-22 G.B. per telefoon opdracht ontvangen van de Sectie Babberich een mitrailleur met 5 man onder commando van een Sergeant naar Didam te zenden ter assistentie.

C.-22 G.B. deelde mede eveneens versterking op auto's daarheen te zullen zenden om de verdachte personen te vervoeren.

Onverwijld bovengenoemde opdracht gegeven aan den S.C. te Babberich Daarna S.C. te Didam per telefoon ingelicht over deze te zenden versterkingen. S.C. te Didam meldt: “Afdeeling is ontwapend' de Wielrijders dragen Nederlandsche uniformen, nagemaakte Nederlandsche helmen van bordpapier, alsmede automatische geweren.”

4.05 uur Brigadecommandant der Kon.Mar (red. Koninklijke Marechaussee) te Zevenaar meldt Per telefoon:

“Babberich meldt te 4.00 grensoverschrijding hindernissen worden gesteld, vernielingen worden aangebracht; sterke Duitsche afdeelingen marcheeren door het Babberichsche bosch; verbinding is verbroken; Fort Westervoort te gealarmeerd.”

Onverwijld dit alarmbericht per telefoon doorgegeven aan C.-22 G.B.

Per telefoon contact gezocht met:

Wacht Nr.1. verbinding, verbroken.

Wacht Nr. 2b. Verbinding verbroken.

S.C. te Didam. Verbinding verbroken.

S.C. te Kilder. Deze meldt:
Duitsche troepen naderen; paalversperring vernield; het bosch in brand gestoken.”

Dit bericht per telefoon doorgegeven aan C.-22 G.B. en gevraagd of de objecten in lijn b. vernield mochten worden. Hierop van Luitenant Adjudant antwoord ontvangen dat zulks niet mocht, doch dat de order bleef gelden dat geen object onvernield in 's vijands handen mocht vallen.>

4.25 uur Motorordonnans van de Sectie Babberich brengt alarmbericht over en deelt mede dat de Duitsche troepen tot Zevenaar zijn genaderd. Motorordonnans doorgezonden naar C.-22 G.B. en het bericht per telefoon aan C.-22 G.B. doorgegeven.

4.30 uur Verhakking aan den Rijksstraatweg te Duiven nabij de Plak springt. Bericht per telefoon hiervan gezonden aan C.-22 G.B.

4.45 uur Bericht per telefoon van C.-paalversperring aan den Peeskesweg te Beek:

“Duitsche troepen zijn tot op 150 m. van de paalversperring genaderd. Paalversperring wordt vernield.”

Onverwijld getracht C.-22 G.B. per telefoon op de hoogte te stellen; centrale Arnhem geeft doorverbinding, doch commandopost blijkt verlaten te zijn.

Daarop besloten het laatste deel van de instructie uit te voeren:

n.l. terugtocht over den IJssel en ter versterking van III-35 R.I. verzamelen te Rheden.

Waar de aangewezen auto's welke de objectbezettingen uit lijn a. moesten vervoeren en tevens doelen van het personeel van cp.-2-22 G.B. moesten medenemen, weggebleven - (later door Babberich marcheerende bleken deze auto's aldaar geheel of gedeeltelijk vernield langs den weg te staan) - besloten onverwijld een tweetal vrachtauto's in Duiven te vorderen, voor vervoer naar aangewezen overgangspunt te Westervoort.

Met den vereischten spoed blijken te Duiven slechte twee kleine vrachtauto's te verkrijgen, waarop gepakt wordt: het personeel van den cp. met de aanwezige munitie, wapens en rijwielen, te weten 26 personen; fourier, sergeant toegevoegd menagemeester, kok, bijkoks, sergeant telefonist en telefonisten, een sergeant van V.L.K.Lw.D. (red. Vrijwillig Landstorm Korps Luchtwachtdienst), ordonnansen en enkele terugtrekkende soldaten uit a. en b. lijn, C.C. S.M.A. met de administratiekist rijden met personenauto Nr. 409. Dadelijk voor het wegrijden - ongeveer 4.50 - meldt terugtrekkende Wachtmeester der Kon.Mar. van de Brigade Zevenaar dat bij Westervoort een pantsertrein en een met twee treinen vervoerde Duitsche afdeeling van ongeveer 2000 man reeds in gevecht zijn met de IJsselbezetting.

Op grond hiervan besloten den IJssel niet bij Westervoort, doch bij het meer noordelijk gelegen overgangspunt bij het Lathumsche voetveer over te gaan. Dit punt trachten te bereiken via de Driegaardsche straat om vanaf de daar aanwezige doorgraving per rijwielen verder te gaan.

In het verlengde van de Driegaardsche straat blijken aan den IJssel de Duitsche troepen hevig in gevecht met de IJsselbezetting. Langs dezen weg het Lathumsche voetveer te bereiken is onmogelijk. Op grond daarvan besloten te trachten via Duiven-Kerkbrug Lathum te bereiken. Nauwelijks op den Rijksstraatweg aangekomen nadert op hoogstens 150 m. ter weerszijden van den weg een sectie Duitsche Stoottroepen, vuurgereed, bewapend met lichte mitrailleurs en automatische pistolen, onder bevel van een Eerste Luitenant. Waar een gevocht van de op de auto's opgepakte kader en manschappen met de Duitsche sectie als volkomen doelloos Is te beschouwen, besloten tot overgave.

Uur van overgave 5.05 uurVeenendaal 29 Juni 1940

De kapitein


C.F.H. Seyffardt
Gezien

De Majoor, C-22 G.B.

Utrecht, 23 september 1940.


A. van Soest

 
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 27 januari 2015