Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep
> Strijd in hoofdlijnen
 

Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot deze website, verklaart de bezoeker dat hij/zij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie en verklaart hij/zij zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze website heeft uitsluitend en alleen een informatieve doelstelling en genieten auteursrechtelijke bescherming, daar waar het gaat om materiaal niet van derden betrokken.

Alle op de website getoonde foto's, symbolen en propaganda objecten dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. Ook voor de afbeeldingen en foto's geldt dat we op geen enkele wijze racistisch, fascistisch, nazistisch of welk ander politiek gedachtegoed dan ook wensen te verspreiden of aan te bevelen.

Overname van informatie van de website is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en onze schriftelijke toestemming (aan te vragen via info@grebbeberg.nl), behoudens wanneer de informatie voor persoonlijk gewin wordt aangewend. In het laatste geval is bronvermelding voldoende. Als criterium wordt gehanteerd dat er geen reclame op de website mag staan dan wel dat het beheer van de website door de Stichting wordt gevoerd.

De copyrights van teksten en/of afbeeldingen van derden liggen bij de oorspronkelijke maker(s) van het werk. Indien u van mening bent dat enig op deze websites aangeboden materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten/copyrights, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@grebbeberg.nl

De inhoud van deze websites wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. Stichting De Greb of Joost Bruinsma persoonlijk is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De discussiegroep op de websites heeft in het verleden te maken gehad met excessen waardoor de berichten thans niet direct worden geplaatst. We behouden ons het recht voor om nieuwe berichten of reacties die onbetamelijk en buiten de orde zijn niet te plaatsen. Uiteraard krijgt de inzender daarvan per e-mail bericht, indien dat mogelijk is.

Ten aanzien van de websites en de discussiegroep trachten we een zo hoog mogelijk historisch verantwoord niveau na te streven waarbij past dat de teksten in goed Nederlands en correct geformuleerd zijn, opdat niet snel misvatting over de inhoud kan ontstaan.

Op de websites staan een aantal foto's met daarop gesneuvelde militairen waaraan mogelijk aanstoot kan worden genomen. We achten het wenselijk daarvoor op voorhand een waarschuwing uit te geven.
 
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 10 december 2014